waba ugira ukuri? Ese wowe ubwawe uhamya ko uri umunyakuri?

Reka mbabaze : waba ugira ukuri? Ese wowe ubwawe uhamya ko uri umunyakuri?Ese abo mukorana babivugaho iki?Inshuti zawe zakemeza neza ko uri umunyakuri?

Icyaha cyo kubeshya kivugaho cyane mu byanditswe. Umwazi wacu asobanurwa “umubyeyi w’ibinyoma”(to have 8:40).imigani 12:32 haravuga ngo”akanwa kabeshya nikizira ku uwiteka” .Pawulo yandikiye abagishwa: “nuko rero mwiyambure, ibinyoma, umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we,kuko turi ingigo za bagenzi bacu”(abefeso:4.25).” ntihakagire ubeshya undi”(abakorosayi:3.9). kuki intumwa zingomba kwandikira abakritso bakanabibutsa kuatabeshya?kuko byoroshye ngutanga ukiri guto ugasinga umuntu abyunvise nabi.

Intumwa yohana yatumenyesheje ko “abanyabinyoma bose” bazashyirwa mu kiyaga cyu muriro(iby:21.8).Ntabwo dutunguwe ko abanyabyaha bazashyirwa mu kiyaga cyumuriro,uhubwo twibazaga ko kubeshya atari icyaha gikomeye. Ariko mu maso yi Imana, kubeshya n’icyaha gikomeye kuko Imana n’Imana yukuri. ukuri(yohana 14:17), kandi Yesu yaravuze ati”nijye nzira nukuri(yohana :14.6).,

Bamwe muri twe twigeze kugera ahantu tubwira ibinyoma, wenda iwanyu cyagwa aho ukorera. Twese twigeze kuba muribyo bihe yakarengane kubera ikinyoma runaka. Reba ibibazo muryango, mu kazi cyangwa mu rusengero haramitse hajemo ikinyoma. Yesu hano aratwibutsa ko ukuri kubatura. Ubwo Yesu yatangaga inzi nyigisho, abantu baramusubije bati “ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z’umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? “(yohana:8.33).

Ntibuvanga ko icyaha kitugira imbohe. Yesu arabasubiza ati”Ni ukuri, ni ukuri, ndababwira y’uko umuntu umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y’ibyaha. Imbata ntiba murugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo ni we urugamamo iteka. Nuko Umwana nababatura, muzaba mubatuwe byukuri. (yohna:8.34-36). Ibinyoma biratuboha bikandushyira mu mwijima w’ububata ariko ukuri kurabatura.

Mu butumwa bwa Yesu ubwo yarari I Roma, Pilato aramubaza ati” none ga uri umwami? “.Yesu aramusubiza ati”wakabimenye ko ndi umwami. Iki ni cyo navukiye kandi nicyo cyazanye mu isi: ni ukugira ngo mpamye ukuri, uw’ukuri wese yunva ijwi ryajye.(yohana:18.37). Ukuri guturuka mu kubaha Imana! Niba dushaka ukuri ku kinu runaka, dusubire ku ijambo ry’Imana.

Ukuri ntabwo kwemezwa aruko abantu bicaye bagakora it’s inda. Ukuri ntikuboneka aruko twirebye tukavuga,” Yego, uku n’ukuri kwajye, “. Ukuri guhishurwa n’Imana yukuri. Uko niko Yesu yabwiye Pirato.” Umuntu wese wumunyakuri yumva ijwi ryanjye “.Kuberiki kumva Yesu? kubera ari ukuri.

Ibyaha, ibinyoma cyagwa ukundi kuyoba kose kuratuboha. Biradusenya. Bitungira imbohe. Byica umubano wa bashakanye. Byagiza umubano. Bihundura urusengero n’ishyirahamwe. Umwami wacu yaje mu jambo rye kungira atubohore. ukuri kurabatura. Ibyaha biratuboha, Ukuri Kukatubatura. Ibyaha biratuboha; Yesu Christ akutubohora. Nta byishimo biruta ibyo tungira iyo turi mubushake bwi Imana. Ntabwo twabohoka tutari gukora icyo Imana yaturemeye nugukora. Kubohoka no kuzuzwa ntibiboneka mu buyobe ahubwo mu kuri ku Ijambo ry’Imana. Ese hari ubuyobe mu buzima bwawe?cyangwa irindi vumburwa? wenda warigeze kubeshya inshuti,

umuvandimwe cyangwa mugezi wawe mu kazi? ukaba warakoze urubunga rw ‘ubugambanyi. Igisubizo nikihe? Emerera ukuri kw’Ijambo ry’Imana kumurike mu buzima bwawe no mu mutima wawe. Ukuri kuzakubatura.

Uwiteka abahe umugisha

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *