Imbaraga zimira izindi

“Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n’i Yudaya yose n’i Samariya, no kugeza ku mpera y’isi.” Ibyakozwe n’intumwa 1:8
Nkuko tubizi twese aya ni amagambo Yesu yavuze agiye gusubira mwijuru, abigishwa be bari kwibaza uburyo bagiye gusigara bonyine, kandi bari bagize amahirwe umwami bizeye azutse, kuko yari amaze kuzuka kandi aribwo umurimo wari ugitangira!

Bituma bibaza niba Yesu koko igihe cyo kugenda kigeze kandi niba koko yabitinyuka kubasiga mumuriro yaramaze gucana! Ndabibutsatsako, Yesu yakoze igikorwa kuva isi yaremwa kitigeze kibaho:


1. Yagiye gupfa yabitangaje, ariko Yesu aratangaje rwose! Mwese muzi ko ntamuntu upfa ngo abivuge, kuko abenshi ntibaba bazi igihe bazapfira, ariko Umwami wacu yarabivuze ati nzapfa kandi mu minsi itatu nzaba nujuje urusengero, bivuzeko yaragiye kwimura urusengero rwubatswe, nabantu akarushyira mu mitima yacu, halelluya ndakwibutsa ko uko waba ungana kose uri urusengero rw’Imana.


2. Atangaza ko, azazuka bakamubona, Kumugaragaro. Yesu ni Umwami udatinya urupfu, kandi ibyo yaragiye gukora byari ibyo kwemeza ibiriho byose ko ari uwa mbere, ndakwibutsa ko haribyo yazuye kubuzima bwawe none aje kuzura nibindi.Halleluya


3. Niwe wenyine wazutse arabitangaza kandi ntiyazutse wenyine ahubwo yazukanye nabandi, kandi araberekana mu minsi 40! Rero byari bigeze aho biryoshye kubigishwa be ko Yesu bakurikiye yakoze igikorwa cyemeje ibiriho byose bituma bavuga bati noneho ubu karabaye tugiye kugendera mukirere!


Ariko Yesu we har’icyo yari atarakora, bituma bamubaza bati ko tubona uzutse kandi ko tubona ucyeye, kandi ukaba ufite imbaraga z’umuzuko, kandi tukaba tubona uri muri tranzit uragiye koko?

Yesu ababwira ijambo rikomeye ati: ibyo si ibyanyu kubimenya ahubwo muzahabwa “IMBARAGA”, izi imbaraga zanzuye, izi mbaraga zatsinze satani, izi mbaraga zashwiragije abadayimoni, izi mbaraga, zampinduye uwo kubahwa, namwe ndazibahayeeeee !
Ariko mwenedata wambabariye ukakira izo mbaraga koko? Nanjye nk’umushumba ndazigusabiye mu izina rya Yesu! Arababwira ati nkimara kuzuka nabahaye ubutware, mbona ntibuhagije none mbongereyeho n’ imbaraga!


Izi mbaraga zifiteubwoko 3 mu rurimi rw’ikigiriki:

1.Penimotus: lmbaraga zitanga ubuzima.

2.Sinamis: imbaraga zimira izindi.

3.Karatus: imbaraga mu ijambo.

Arangije arababwira ati ntimuhagarike lmitima nubwo ngiye Ariko singiye nk’uhunze ahubwo ngiye kuboherereza Umwuka Wera no kubategurira aho muzaba! Nshuti, mwenedata wowe ugiriwe ubuntu bwo kubona ubu butumwa uyumunsi,


akira imbaraga zigutambutsa aho abandi baguye akira imbaraga, zikurenza aho umwanzi yagutegeye, akira imbaraga zishwiragiza abazimu, akira imbaraga ziguhesha ibyo abantu bataguhaye, akira lmbaraga zikwambutsa urwo rusaku rw’ibigusakuriza, mbigusabiye mu izina rya Yesu!

Imana iguhe umugishawinperstрепатрианты в израиле 2017как в вайбере отправить музыку

One thought on “Imbaraga zimira izindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *