Ibikorwa by’Urukundo: I Burundi mu bitaro Prince Reagent Charles

Kugira umutima wari muri Kristo Yesu, umutima wuzuye urukundo, ubugwaneza, ingeso nziza, kwicisha bugufi, kugirira bose neza utitaye kubazakwishyura cyangwa abazagushimira ahubwo ukabikora ugamije kubaka Ubwami bw’Imana no kwamamaza Yesu Kristo , nibimwe mubintu bigomba kuturanga nk’Abana b’Imana, iyo tuvuga abana b’Imana ni umuntu wakiriye Kristo nk’Umwami n”umukiza akamwera, akemera gundukira akava mubyaha akabatizwa  (kuvuka ubwa kabiri) akinjira mu muryango w’Imana nkuko Ijambo ry’Imana ribidusaba tukabaho twizera Imana. Uyu muntu niwe utangira


cyangwa akomeza kugenda akora ibikorwa bihesha Imana icyubahiro ikindi Iyo tubagezaho ibikorwa nk’ibi ntago ari ukugirango habeho gushimwa n’abantu kuko atari byo dukorera ahubwo ni ukugirango tubibutse ko hari ibyo nawe wahamagariwe gukora kandi ugire ishyaka n’Umwete wo kubikora ubikunze. ni muri urwo rwego mubona amafoto y’Ibikorwa by’Urukundo byabereye i Burundi – Bujumbura muri Hospital Prince Reagent Charles habayemo gusura abarwayi kubasengera no kubaha dukeya ( mu bushobozi twabonye) mu byabafasha nkuko twashobojwe n’Umwami wacu Yesu Kristo. ( abafilipi 2:5)

amafoto

Nukuri  ubuzima bw’Umuntu wamenye Imana bwagakwiriye kurangwa no gufasha abandi kuko na Yesu Kristo ntiyaje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi natwe twahawe misiyo yo gukorera abandi kandi hahirwa ababikora babikunze amen ( Mariko 10:45)
Umuntu iyo arwaye akenera na bamuba hafi kugira ngo umutima we wumve uguwe neza kandi tumufashe ibyo adashobora gukora.

isengesho ry’Umukiranutsi/umugororotsi ni ikintu gikomeye ngo rizahagurutsa umurwayi twibuke gusengera abababaye kwisi (Yakobo 5:16-!7)
mbese wowe ni iki uzibutsa Imana nimureke dukore hakirikare butarira kuko ejo ntago ari ahacu bakundwa ( Yakobo 4:17)

imbaraga z’Urukundo ruva ku Mana rutuma tubana nabacu mubihe bikomeye, muhumure ntago tuzapfa tuzarama kugirango twamamaze imirimo ikomeye Imana yakoze halleluya. ( Zaburi 118:17)
Imana yacu ntirobanura kubutoni niyo mpamvu irimo iduhagurutsa mu bikorwa by’Urukundo byo kwita kubababaye bose

gusengera abandi bikora ku Mutima w’Imana kuko uba ugeze kurwego rwo kureka kwirebaho ahubwo ukareba nabandi kandi hahirwa ababera abandi intwarane kuko ubwami bw’Imana buratwaranirwa amen ( Matayo 11:12)


Imana ibahe umugisha
kugira imirimo myiza (gufasha ababaye, gushyigikira ibikorwa by’Imana nibindi nibimwe mubiranga umuntu ayoborwa na Mwempu Yera/Mwuka Wera kuko uwo muntu ntakorera gushimwa n’abantu ahubwo Mwuka Wera/Mwempu Yera amurongora gukora ibyiza bihesha Imana icyubahior no gukomeza abandi, Nukuri  nukuri ndababwira yuko Hahirwa umuntu wese ubikora abikunze kandi aciye bugufi mu mutima uwo niwe Imana ibikiye ikamba ritatseho inyenyeri..

kanda hano urebe ibindi bikorwa by’Urukundo 

wifuza gukomeza kubana natwe mubikorwa by’Urukundo niri vuga butumwa mukoresha iyi nimero:

abari muri Africa +250788442217

Abari mubindi bihugu byose +250788208757

e-mail: [email protected]

Amahoro y’Imana akomeze kubana namweАндрей Павелко родителисколько стоит продвижение видео на youtubeiphone заблокировать телеграмм

One thought on “Ibikorwa by’Urukundo: I Burundi mu bitaro Prince Reagent Charles

  • Byiza cyane Imana ibahe umugisha kandi iyi mirimo yose mwakoreye aba bavandimwe bacu izayibibukire kumunsi wamateka.

    Musubize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *